Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja
24 §).

 1. Rekisterinpitäjä
  Raahen Autohuolto Oy
  Y-tunnus: 2913525-9
  Kirkkotarhantie 12, 92140 Pattijoki
  Puhelin: 0409208700
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Heikki Hämäläinen
  Kirkkotarhantie 12, 92140 Pattijoki
  heikki.hamalainen(at)raahenautohuolto.fi
  0409208700
 3. Rekisterin nimi
  Raahen Autohuolto Oy:n asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Raahen Autohuolto Oy:n asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n
  mukaisesti asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen käsitteleminen liittyy muun muassa
  jälkimarkkinointipalveluihin, rahoitukseen tai edellä
  mainittujen palveluiden lisäpalveluihin. Tietojen käsittelemisen perusteena on näihin liittyvä
  asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, liiketoiminnan ja
  palveluiden suunnittelemiseen tai muu asiallinen yhteys. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää
  Raahen Autohuolto Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, profilointiin,
  markkinointikilpailuihin, mielipidetutkimuksiin, etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin
  henkilötietolain sallimin tavoin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asikkaista:
 • Etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, kieli, henkilötunnus,
  puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, rekisteröidyn omistama tai hallitseman ajoneuvon
  tiedot, kuten rekisterinumero ja huoltotiedot
 • Yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, yhteystiedot, yhteyshenkilöntiedot
 • Ostohistoria
 • Markkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakassuhteeseen liittyvä viestintähistoria
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot kerätään pääsäännöllisesti henkilökohtaisesti rekisteröidyltä asioinnin yhteydessä.
  Henkilötietoja voidaan kerätä tai täydentää myös Trafin, väestörekisterin tai muista vastaavista
  julkisista tai yksityisistä rekistereistä.
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
  EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja voidaan luovuttaa Raahen Autohuolto Oy:n yhteistyökumppaneille. Muun muassa
  maahantuojien maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille tarkoitettuihin asiakaskantoihin,
  liittyen ajoneuvon takuuseen, huoltoon tai muihin ajoneuvoon liittyvissä asioissa. Tietojen
  voidaan myös luovuttaa rahoitusyhtiöille, rekisteröidyn asiakkaan suostumuksella.
  Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 3. Rekisterin suojaus
  Rekisteriin luovutetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on rajattu niihin
  Raahen Autohuolto Oy:n työntekijöihin, joilla on oikeus työtehtäviensä puitteissa käsitellä henkilötietoja,
  tai niihin henkilöihin joille on myönnetty käyttölupa rekisterin ylläpitäjältä.
  a. Manuaalinen aineisto
  Rekisterin manuaalinen aineisto on varastoitu lukittavaan tilaan ja tietoihin pääsee käsiksi vain
  ennalta nimetyt henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tietoja. Henkilötietojen hävitys tehdään
  hyväksytyn käsittelytavan mukaisesti.
  b. Tietojärjestelmiin tallennettu aineisto
  Rekisteriin pääsy edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä.
  Tietojärjestelmä on suojattu ajankohtaisilla suojausohjelmilla ja palomuurilla. Rekisterin pitäjän
  tietokoneet ja tietoverkko on suojattu tietoturvaohjelmistoilla ja niiden päivitykset pidetään
  ajankohtaisina.
 4. Tarkastusoikeus
  Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää mitä tietoja hänestä on tallennettu, mistä
  tiedot säännönmukaisesti hankitaan, sekä mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti
  luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisena ja ymmärrettävässä
  muodossa. Tietojen tarkistuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti ja allekirjoitetulla pyynnöllä
  kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.
  Mikäli edellisestä tietojen tarkastamisesta on kulunut alle vuosi, on rekisterinpitäjällä oikeus
  periä kohtuullinen maksu tietojen hakemisesta.
 5. Kielto-oikeus
  Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käyttämästä tietoja ja
  luovuttamasta niitä koskien suoramarkkinointia ja etämyyntiä koskien. Markkinointikieltoja
  koskevat pyynnöt voi esittää kohdassa 2 mainitulle henkilölle.
 6. Korjausoikeus
  Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus esittää korjauspyyntö koskien hänen tietojaan, jos
  rekisterissä oleva tieto on virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Pyynnöt tulee
  esittää kohdassa 2 mainitulle henkilölle henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Henkilön
  tiedot voidaan myös poistaa henkilön halutessa, kun poistamisen esteenä ei ole
  sopimusasiallinen tai lakiin perustuva syy.
 7. Evästeet
  Palvelu käyttää niin sanottua cookie -toimintoa, eli evästeitä. Evästeitä käytetään anonyymien
  tilastotietojen keräämiseen www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics –
  ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjien henkilötietoihin.
  Tämän palautteen avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Mikäli
  Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi
  kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen).
  Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.
 8. Tietosuojaselosteen muuttuminen
  Raahen Autohuolto Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa
  tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Raahen Autohuolto Oy suosittelee rekisteröityjä
  seuraamaan tietosuojaselostetta säännöllisesti.